کاربر گرامی جهت انجام عملیات پرداخت فرم زیر را تکمیل نمایید :
قسمت مربوط به قيمت و توضيحات اتوماتيک پر مي شوند. رسيد پرداخت به صورت امضا شده و ممهور توسط انجمن يادا تهيه مي شود.
قابل پرداخت : تومان
نام پرداخت کننده :  *
پرداخت حق عضويت انجمن علمي يادگيري الکترونيکي :
از آنجا که براي استفاده از تخفيفهاي عضويت پرداخت حق عضويت ضروري است با انتخاب آن تخفيفها اين قسمت حتما انتخاب مي شود
عضويت پيوسته
عضويت وابسته
عضويت دانشجويي
تقاضاي عضويت ندارم
تمايل دارم اين مقدار (تومان) به انجمن علمي يادا کمک کنم:
ايميل پرداخت کننده :   *
موبایل پرداخت کننده :   *
توضیحات خرید :
پرداخت آنلاین برای انجمن علمی یادگیری الکترونیکی ایران
icelet2016.elearningassociation.ir